Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 18 marzec 2013r., godz.: 14:54 przez Damian Łyko

Harmonogram rekrutacji 2018/2019 Wydrukuj

 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU
REKUACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLAS PIERWSZYCH

na rok szkolny 2018/2019

Do pobrania: Kwestionariusz dla kandydata do klasy pierwszej ZSP: /*.pdf/.

 

Ustala się następujące terminy – harmonogram działań w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym:

- Od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i trzyletniej branżowej szkoły 1 stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. godz. 1500  – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły 1 stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

- Do 05 lipca 2018 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły 1 stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty).               
Termin w postepowaniu uzupełniającym: do 9 sierpnia 2018 r.

- 6 lipca 2018 r.– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.            
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 10 sierpnia 2018 r.

- Od 6 lipca 2018 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.                     
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 10 sierpnia 2018 r.

- Od 6 lipca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.                         
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 13 sierpnia 2018 r.

- 13 lipca 2018 r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.                               
Termin w postepowaniu uzupełniającym: 14 sierpnia 2018 r.

- Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – najpóźniej do 16 lipca 2018 r. - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole (dotyczy szkół prowadzących rekrutację poza systemem rekrutacji elektronicznej). Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 1 września 2018 r., kiedy to nastąpi  zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.                                                                                                                             Termin w postepowaniu uzupełniającym: 20 sierpnia 2018 r.

 

Załączone pliki:

Inne artykuły w tym dziale:

Wymagane dokumenty  Wykaz wymaganych dokumentów, jakie musi złożyć kandydat do klasy I na rok szkolny 2018/2019 Dokumenty wymagane od kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (należy złożyć komplet dokumentów w kolejności jak niżej w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem): ·               Wniosek, który zawiera: 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców; 3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata; 4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają; 5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych czytaj dalej...
Zasady przyznawania punktów  Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach:  Określenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty wg jednolitej skali:  dopuszczający – 2 pkt, dostateczny – 8 pkt, dobry – 14 pkt, bardzo dobry – 17 pkt,  celujący – 18 pkt czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2076727
odwiedzin!