Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 2 marzec 2018r., godz.: 16:53 przez Damian Łyko

Zasady przyznawania punktów Wydrukuj

 Szczegółowe zasady rekrutacji
do poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach:

 Określenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty wg jednolitej skali:

 dopuszczający – 2 pkt, dostateczny – 8 pkt, dobry – 14 pkt, bardzo dobry – 17 pkt,  celujący – 18 pkt.

Szkoła/Zawód

Rodzaj zajęć

Punktacja maksymalna

Wszystkie typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące,
Technikum,
Branżowa Szkoła I Stopnia

Język polski – przedmiot obowiązkowy

18 pkt.

Wszystkie typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące,
Technikum,
Branżowa Szkoła I Stopnia

Matematyka – przedmiot obowiązkowy

18 pkt.

Liceum Ogólnokształcące,

Historia lub Geografia lub Wychowanie fizyczne

18 pkt.

Technik hotelarstwa,

Technik ekonomista,

Technik budownictwa,

Technik technologii szkła,

Technik górnictwa podziemnego,

Technik weterynarii,

Technik ogrodnik,

Technik żywienia i usług gastronomicznych,

Technik hodowca koni,

BS1S - kucharz,

BS1S - cukiernik

BS1S  - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

BS1S – górnik eksploatacji podziemnej

BS1S - operator urządzeń przemysłu szklarskiego,

BS1S - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

BS1S – klasa wielozawodowa (np. piekarz, cukiernik, fryzjer oraz inne zgodne wykazem zawodów rzemieślniczych).

Geografia lub Biologia lub Informatyka

18 pkt.

Technik elektryk,

Technik automatyk,

BS1S – elektryk.

Fizyka lub Geografia lub Informatyka

18 pkt.

Wszystkie typy szkół:

 

Liceum Ogólnokształcące,
Technikum,
Branżowa Szkoła I Stopnia

Wybrany język obcy

18 pkt.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

7 pkt.

Zasady przyznawania dodatkowych punktów za tytuł finalisty, laureata w zawodach: wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie reguluje "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. poz. 586 § 6":
§ 6.
1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

3 punkty

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2

 

 

 maksymalnie 20 pkt.

 maksymalnie 20 pkt.

 maksymalnie 20 pkt.

 maksymalnie 20 pkt.

 maksymalnie 20 pkt.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Zasady przyznawania punktów dla osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego reguluje "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. poz. 586 § 8.1."

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji.

200 punktów

Inne artykuły w tym dziale:

Harmonogram rekrutacji 2018/2019  HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKUACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2018/2019 Do pobrania: Kwestionariusz dla kandydata do klasy pierwszej ZSP: /*.pdf/.   Ustala się następujące terminy – harmonogram działań w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym: - Od 18 maja 2018 r czytaj dalej...
Wymagane dokumenty  Wykaz wymaganych dokumentów, jakie musi złożyć kandydat do klasy I na rok szkolny 2018/2019 Dokumenty wymagane od kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (należy złożyć komplet dokumentów w kolejności jak niżej w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem): ·               Wniosek, który zawiera: 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców; 3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata; 4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają; 5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2078490
odwiedzin!